Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
  • Futbalový klub Vlachy srdečne pozýva všetkých svojich priaznivcov a obyvateľov obce na majstrovský futbalový zápas III.A. triedy , medzi FK Liptovské Vlachy  a FK Stankovany, ktorý sa uskutoční dňa 26.3.2017 o 15:00 hodine na ihrisku vo Vlachoch. Všetci ste srdečne vítaní!

  • Oslavy 755výročia prvej písomnej zmienky

    2. september 2017 
    Deň obce 2017

  • Pozývame Vás na 2. ročník bežeckých pretekov O putovný pohár starostu obce Vlachy, ktorý sa bude konať 13. mája 2017 od 10.00 hod.  Pretek je súčasťou Liptovskej bežeckej ligy!

Oznam všeobecnej lekárky

22.03.2017

..

MUDr. Dagmar Petríčková oznamuje svojim pacientom, že dňa 3. apríla 2017 bude ambulancia zatvorená z dôvodu jej preberania novou všeobecnou lekárkou.

Viac

Verejná vyhláška

21.03.2017

..

Verejná vyhláška - Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, Liptovský Mikuláš.pdf

Viac

VZN Obce Vlachy č. 1/2017

16.03.2017

..

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2017 o vodení a držaní psov na území Obce Vlachy, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 15.3.2017.pdf

Viac

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

09.03.2017

..

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK - zaslanie záverečného stanoviska. Do kompletného materiálu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy na obecnom úrade v úradných hodinách.pdf

Viac

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.