Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..

Úradná tabuľa

..

14.12.2017

Rozpočet obce na roky 2018-2020

Rozpočet Obce Vlachy na roky 2018-2020, schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.217.pdf, .pdf, .pdf, .pdf

Viac
..

14.12.2017

VZN 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

Viac
..

12.12.2017

Odchody vlakov 2017/2018

Odchody vlakov zo stanice Liptovské Vlachy od 10.12.2017.pdf

Viac
..

07.12.2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017.pdf

Viac
..

28.11.2017

Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018

Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018 - návrh.pdf

Viac
..

23.11.2017

Návrh VZN č.3/2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vlachy č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

Viac
..

21.11.2017

Výrub dreviny - zverejnenie

Viac
..

14.11.2017

Ponuka práce

Viac
..

07.11.2017

Výsledky volieb do VÚC v našej obci

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Vlachy, ktoré sa konali 4.11.2017.pdf

Viac
..

30.10.2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2017.pdf

Viac
..

23.10.2017

Petícia

Predstavitelia Združenia miest a obcí Liptova dňa 19.10.2017 spustili petíciu za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša. Petíciu je možné podpísať na obecnom úrade v úradných hodinách, po dobu jedného mesiaca od jej vyhlásenia.

Viac
..

16.10.2017

Výrub dreviny - zverejnenie

Viac
..

16.10.2017

Verejná vyhláška

Viac
..

09.10.2017

Výrub dreviny - zverejnenie

Výrub dreviny - borovica, obvod kmeňa, meraného  vo výške 130 cm - 85 cm, ktorá rastie na parcele KN-C 67/9 v k.ú. Krmeš. Dôvod - ohrozenie nehnuteľnosti v prípade vetra. Výrub bude zrealizovaný po 15.10.2017.

Viac
..

25.09.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Viac
..

21.09.2017

VZN 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy 2/2017 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti Obce Vlachy.pdf

Viac
..

19.09.2017

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - oznam

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - oznam.pdf

Viac
..

14.09.2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20.9.2017.pdf

Viac
..

07.09.2017

Oznam zubnej lekárky

Zubná ambulancia MUDr. Jaroslavy Hlaváčovej v Ľubeli sa z technických dôvodov presúva do Liptovského Mikuláša. Bližšie informácie: 0905 265 069

Viac
..

05.09.2017

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Liptovský Mikuláš

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Liptovský Mikuláš.pdf

Viac
..

17.08.2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: info @ obecvlachy.sk

Viac
..

17.08.2017

Pripomienky k CP

Pripomienky k cestovnému poriadku SAD do 12.9.2017.pdf

Viac
..

16.08.2017

Oznam všeobecnej lekárky

MUDr. Mária Černáková oznamuje naším občanom, že v dňoch 4.-8.9.2017 bude čerpať dovolenku. V dňoch od 4.-6.9.2017 nebude prítomná ani zdravotná sestra. V súrnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Pipíšková a MUDr. Čajková.

Viac
..

15.08.2017

Návrh VZN č. 2/2017

Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 2/2017 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti Obce Vlachy.pdf

Viac
..

11.08.2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.8.2017.pdf

Viac
..

11.08.2017

Územný plán Bešeňová

Viac
..

19.07.2017

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru - upozornenie

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru - upozornenie.pdf

Viac
..

17.07.2017

Zverejnenie zámeru nájmu obecného majetku

Zverejnenie zámeru nájmu obecného majetku - pozemok KN-E č. 107/40 v k.ú. Vlachy pre - Marek Hikl, Krmeš - 032 13 Vlachy.pdf

Viac
..

12.07.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča.pdf

Viac
..

03.07.2017

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - SSE Distribúcia, a.s. - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Vlachy - presmerovanie odberných miest z trafostanice 161/TS/Vlachy_vahostav I. - líniová stavba v k.ú. Vlachy".pdf

Viac
..

23.06.2017

Záverečný účet obce Vlachy za rok 2016

Záverečný účet obce Vlachy za rok 2016, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.6.2017 bez výhrad.pdf

Viac
..

19.06.2017

Územný plán - Dodatok č. 1 - verejná vyhláška

Viac
..

13.06.2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.6.2017.pdf

Viac
..

05.06.2017

Dočasná úradná tabuľa OÚ Žilina

Prejednanie správ o doterajšom hospodárení pre lesný celok Liptovská Teplá a Demänová.pdf

Viac
..

05.06.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 2. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 2. polrok 2017.pdf

Viac
..

05.06.2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016.pdf

Viac
..

05.05.2017

Rozpis III.A triedy nadstavba 2016/2017

Rozpis III.A triedy nadstavba 2016/2017 - Futbalový klub Liptovské Vlachy.pdf

Viac
..

18.04.2017

Verejná vyhláška

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku - verejná vyhláška.pdf

Viac
..

10.04.2017

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - Takáč Milan.pdf

Viac
..

10.04.2017

Telefonický kontakt na všeobecnú lekárku

Telefonický kontakt na novú všeobecnú lekárku MUDr. Máriu Černákovú: +421 44/381 17 97

Viac
..

16.03.2017

VZN Obce Vlachy č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2017 o vodení a držaní psov na území Obce Vlachy, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 15.3.2017.pdf

Viac
..

08.03.2017

Výrub dreviny

Výrub dreviny - zverejnenie: 1 ks smrek pichľavý, obvod kmeňa 135 cm, p.č. KN-C 191/2, k.ú. Krmeš, dôvod - napadnutie lykožrútom.

Viac
..

02.03.2017

Voľné miesta v zariadení pre seniorov a DSS - ponuka

Voľné miesta v zariadení pre seniorov a DSS - ponuka.pdf

Viac
..

08.02.2017

Výrub dreviny

Výrub dreviny - zverejnenie: 1 ks smrek obyčajný, obvod kmeňa 215 cm, p.č. KN-C 109/30, dôvod - strom svojím vzrastom obmedzuje a ohrozuje obyvateľov bytovéh domu a nachádza sa pod elektrickým vedením.

Viac
..

01.02.2017

Výrub dreviny

Výrub dreviny- zverejnenie: 1 ks breza previsnutá, obvod kmeňa 125 cm, k.ú. Vlašky, číslo parcely: KN-C 309/2. Dôvod výrubu: Uvedená drevina stojí na hrane odvodňovacieho kanála, pri nepriaznivých klimatických pomeroch môže spôsobiť deštrukciu budovy kultúrneho domu a kostola RKC.

Viac
..

09.01.2017

Rozhodnutie

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku "Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy".pdf

Do celého projektu je možné nahliadnuť u starostu obce.

Viac
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.