Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..

Obec Vlachy / Územný plán - Dodatok č. 1 - verejná vyhláška

Územný plán - Dodatok č. 1 - verejná vyhláška
..

Verejná vyhláška - .pdf

Výkres širších vzťahov - .pdf

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia s vyznačenou záväznou časťou a verejnoprospešné stavby - .pdf 

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia a vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby - .pdf

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia a verejnoprospešné stavby - .pdf

Výkres riešenia a verejného technického vybavenia a verejnoprospešné stavby - .pdf 

Výkres ochrany a tvorby krajiny vrátane prvkov USES - .pdf

Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na stavebné a iné zámery - .pdf 

Schéma záväzných častí riešenia - Regulácia a verejnoprospešné stavby - .pdf 

Územný plán obce Vlachy zmeny a doplnok č.1 - .pdf

Územný plán obce Vlachy zmeny a doplnok č.1 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia s vynačenou záväznou časťou a verejnoprospešné stavby - .pdf

Územný plán obce Vlachy zmeny a doplnok č.1 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia a vyznačenou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby - .pdf (78)

Územný plán obce Vlachy zmeny a doplnok č.1 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia a verejnoprospešné stavby - .pdf (79)

Územný plán obce Vlachy a doplnok č.1 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia a verejnoprospešné stavby - .pdf (80)

Územný plán obce Vlachy zmeny a doplnok č.1 - Výkres ochrany a tvorby krajiny vrátane prvkov USES - .pdf (81)

Územný plán obce Vlachy zmeny a doplnok č.1 - Výkres záberov poľnohospodáskej pôdy a lesnej pôdy na stavebné a iné zámery - .pdf (82)

Územný plán obce Vlachy zmeny a doplnok č.1 - Schéma záväzných častí a riešenia. Regulácia a verejnoprospešné stavby - .pdf (83)

Schéma záväznej časti riešenia - regulácia a verejnoprospešné stavby - .pdf (nalozka)

Pôvodná schéma záväznej časti riešenia - regulácia a verejnoprospešné stavby - .pdf 

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov - pdf. (Tab. 1)

Vyhodnotenie dôsledkov záberov a iných návrhov - pdf. (tab2) 

Územný plán obce Vlachy - zmeny a doplnky č.1 - .pdf

Územný plán obce Vlachy - zmena a doplnky č.1 - Návrh na prerokovanie, záväzná časť - .pdf 

 

 

 

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.