Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie
..

PROFIL ZADÁVATEĽA:

Obec Vlachy je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávania:

Obec Vlachy

Obecný úrad, Vlachy 126, 032 13 Vlašky

zastúpená: Ladislav Guoth

IČO: 00315877

DIČ: 2020574897

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: SK 5356 0000 0000 8107105001

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vlachy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 citovaného zákona sú:

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník: www.uvo.gov.sk

2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník: www.uvo.gov.sk

3. zákazky s nízkymi hodnotami zverejňuje vo svojom profile, ak to okolnosti hospodárnosti a efektívnosti predmet obstarania umožňuje.

VÝZVY obce VLACHY NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK:

14.12.2017 - Nie sú žiadne nové výzvy. 

 ARCHÍV:

05.12.2017Výzva na dodanie služieb na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Vlachy pre rok 2018-2019.pdf

15.11.2017 - Výzva na verejné obstarávanie k zákazke:

Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Vlachy.pdf

05.12.2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dodanie služieb na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Vlachy od 15.12.2016 do 31.12.2017

31.05.2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Dodanie projektovej dokumentácie na riešenie rekonštrukcie existujúceho objektu kultúrneho domu č. 31, postaveného na parcele č. KN-C v k.ú. Vlašky.pdf, .pdf, .pdf

22.01.2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Dodanie služby na výkon stavebného dozoru na stavbe „Miestna komunikácia Vlachy“.pdf, .pdf

10.12.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2016

03.11.2015 - Výzva na predloženie ponuky: 

Dodanie projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu v obci Vlachy. Projektové riešenie navrhne napojenie novej miestnej komunikácie s napojením na existujúcu komunikáciu, v telese novej MK sa bude nachádzať aj časť existujúcej komunikácie

24.02.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Projektová štúdia na vstup do areálu cintorína v m.č. Krmeš a dom smútku

23.02.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Okenné výplne materská škola

20.02.2015 - Výzva na preloženie cenovej ponuky:
Rozšírenie verejného vodovodu "Vetva - A"

 

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.