Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Zmluvy rok 2016

Zmluvy rok 2016
..
Dátum Dodávateľ - Odberateľ Suma Predmet zmluvy a detail zmluvy
21.12.2016 Jaroslav Urban Gofex 24/hod Zmluva o dielo.pdf
20.12.2016 Ing. arch. Alica Dudová Stanová n/a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf
19.12.2016 OZO a.s. n/a Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo.pdf
22.11.2016 Tibor Feketík 9.000,- Kúpna zmluva.pdf
22.11.2016 Mesto Liptovský Hrádok - CVČ n/a Zmluva č. 5/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy.pdf
28.09.2016 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal 300,- Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016.pdf
28.09.2016 Evanjelická cirkev a.v. Partizánska Ľupča 150,- Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016.pdf
20.09.2016 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva.pdf
14.09.2016 Torvo s.r.o. Bratislava n/a Zabezpečovanie procesu verejného obstarávania na projekt "Protipovodňové opatrenia obce Vlachy." .pdf
25.08.2016 Energy Europe, SE Bratislava n/a Dodávka elektrickej energie.pdf
18.08.2016 e-dotacie s.r.o. Nitra n/a Zmluva o službách.pdf
01.08.2016 Ing. Tibor Petrík a-p-u Stará Ľubovňa 4.680,- Projektová dokumentácia na stavebné úpravy KD Vlašky.pdf
21.06.2016 Certis, s.r.o. Bratislava 3000,- Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.pdf
15.06.2016 Union poisťovňa Bratislava n/a Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie - aktivačné práce.pdf
06.06.2016 Peter Bolek - EKORAY n/a Zmluva o odbere odpadov.pdf
03.06.2016 Hako, a.s. Liptovský Mikuláš n/a Mandátna zmluva.pdf
03.06.2016 Ing.arch.Alica Dudová Stanová 2900,- Zmluva o dielo.pdf
20.05.2016 Ing. arch. Anna Gočová 2400,- Mandátna zmluva.pdf
19.04.2016 Mesto Liptovský Mikuláš 210,- Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
19.04.2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR n/a Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
19.04.2016 ENVI-PAK a.s. Bratislava n/a Zmluva - odpady.pdf
11.04.2016 Mediatel Bratislava 60,- Zverejnenie firmy.pdf
04.04.2016 ENVI-PAK, a.s. n/a Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
31.03.2016 IKF Service 5.898,- Zmluva o dielo.pdf
15.03.2016 Futbalový klub Lipt. Vlachy 3.000,- Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
17.02.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava n/a Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf
17.02.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava n/a Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf
16.02.2016 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva.pdf
11.02.2016 PS Agentúra s.r.o. 972,- Mandátna zmluva.pdf
09.02.2016 Projektservis s.r.o. Komárno n/a Zmluva o dielo.pdf
09.02.2016 Projektservis s.r.o. Komárno n/a Zmluva o poskytnutí služby.pdf
04.02.2016  Cestné stvaby spol. s.r.o. L.Mikuláš n/a  Zmluva o dielo.pdf 
04.02.2016 Ing. Peter Krivoš 820,- Mandátna zmluva.pdf
02.02.2016 Stredoslovenská energetika, Žilina n/a Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát.pdf
26.01.2016 Stredoslovenská energetika, Žilina n/a Zmluva o doplatku.pdf
15.01.2016 Ing. Ľubomír Dvorský n/a Zmluva o poskytnutí príspevku.pdf
11.01.2016 Marek Hikl n/a Zmluva o dielo.pdf
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.