Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2017
..
19.12.2017 OZO, a.s. Liptovský Mikuláš n/a Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo.pdf
15.12.2017 Božena Moravčíková n/a Dotatok č. 4 ku zmluve o nájme bytu.pdf
14.12.2017 Jaroslav Urban Gofex 24/hod. s DPH Zmluva o dielo.pdf
07.12.2017 Pierott, n.o., Prešov 40,- Darovacia zmluva.pdf
30.11.2017 Hrobové miesta n/a Zmluvy č. 4,5,6,7/2017.pdf
30.11.2017 STAVEKO-SK, a.s. Žilina n/a Zmluva o dielo s prílohami.pdf
28.11.2017   MK alarm, s.r.o. Lipt. Mikuláš n/a  Zmluva o dielo s prílohami.pdf 
28.11.2017 Peter Bartánus 500,- Zmluva o dielo.pdf
21.11.2017 Ultima Ratio, s.r.o. 2.000,- Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
20.11.2017 Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. Žilina n/a Dohoda o spolupráci.pdf 
20.11.2017 Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. Žilina n/a Zmluva o výpožičke podperných bodov.pdf
20.11.2017 Mesto Liptovský Hrádok n/a Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
02.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s. n/a Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát.pdf
04.10.2017 Energy Europe, SE n/a Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf
02.10.2017 Marek Hikl 0,- Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu.pdf
07.9.2017 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva.pdf
30.8.2017 Prima banka a.s. Lipt. Mikuláš n/a Zmluva o bežnom účte.pdf
10.8.2017 Prima banka a.s. Lipt. Mikuláš  n/a  Zmluva o bežnom účte.pdf 
10.8.2017 Vladimír Tomo  1,-  Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf 
10.8.2017 Slovenská sporiteľňa a.s. n/a Zmluva o úvere - vlastníci bytov bytového domu č. 149.pdf,.pdf,.pdf,.pdf, pdf
24.7.2017 Topset Solutions s.r.o. Stupava 78,- Aktualizačný poplatok - Registratúra.pdf
19.7.2017 Božena Paulínyová 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf
17.7.2017 Libor Gejdoš 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf
11.7.2017 JMS Press, s.r.o. Terchová 500,- Zmluva o spolupráci.pdf
07.7.2017 Pavol Strmenský 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf
28.6.2017 Miroslav Hric 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf
13.6.2017 Dobrovoľná PO SR Bratislava 3.000,-  Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
10.5.2017 Ivan Hazucha 5,- Hrobové miesto.pdf
03.5.2017 SSE-Distribúcia, a.s. Žilina n/a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.pdf
10.4.2017 Silvia Martonová 20,- Hrobové miesto.pdf
06.4.2017 Prospect, spol. s.r.o. Nové Zámky 123.840,01 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Protipovodňové opatrenia obce Vlachy."pdf, .pdf
31.3.2017 Mesto Liptovský Mikuláš n/a Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
30.3.2017 Poisťovňa UNION n/a Hromadné úrazové poistenie aktivačné práce.pdf
30.3.2017 Rímskokatolícka cirkev Liptovský Michal 300,- Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
21.3.2017 Futbalový klub Liptovské Vlachy 3.000,- Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
16.3.2017 Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča 150,- Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
15.3.2017 IKF Service s.r.o. Poprad 984,- Mandátna zmluva.pdf
07.3.2017 SOZA Bratislava n/a Licenčná zmluva.pdf
01.3.2017 MŽP SR Bratislava 196.836,21

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2836451&l=sk

13.1.2017 IKF Service s.r.o. Poprad 1.440,- Zmluva o dielo.pdf
09.1.2017 Prima Banka Slovensko a.s.  n/a Zmluva o grantovom účte.pdf
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.