Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Zmluvy rok 2018

Zmluvy rok 2018
..
10.09.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka n/a Zmluva o zriadení bežného účtu.pdf
10.09.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka n/a Zmluva o zriadení bežného účtu.pdf
05.09.2018 Milan Mlynárok, Ružomberok 11.120,- Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu.pdf
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava n/a Dohoda o vypňovacom práve k blankozmenke.pdf
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava n/a Zmluva o zriadení záložného práva.pdf 
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava n/a Úverová zmluva.pdf
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava n/a Dohoda o vypňovacom práve k blankozmenke.pdf
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava n/a Zmluva o zriadení záložného práva.pdf 
28.08.2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava n/a Úverová zmluva - preklenovací úver.pdf
03.07.2018 MV SR, Prezídium HaZZ Bratislava n/a Zmluva o výpožičke
27.06.2018 Ministerstvo ŽP SR Bratislava n/a Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
27.06.2018 MV SR, Prezídium HaZZ Bratislava n/a Zmluva o výpožičke
26.06.2018 Energie2, a,s, Bratislava n/a Zmluva o združenej dodávke elektriny
15.05.2018 Makroautid s.r.o. Bratislava n/a Zmluva o poskytnutí služieb - audit
14.06.2018 Merate, s.r.o. Kežmarok n/a Zmluva o dielo.pdf,.pdfa.,pdfb.,pdfc.,pdfd.,pdfe.
06.06.2018 SOZA Bratislava 36,- Hromadná licenčná zmluva
21.05.2018 Anna Rybárska, Pavel Ferianc n/a Zmluvy 4-5/2018 o prenájmoch miest na pohrebiskách
19.04.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3.000,- Zmluva o poskytnutí dotácie
11.04.2018 Bros Computing, s.r.o. 330,- Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
06.04.2018 RKC Liptovský Michal 300,- Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
03.04.2018 Mesto Liptovský Mikuláš 70,-/1 dieťa Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
03.04.2018 ECAV Partizánska Ľupča 150,- Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
22.03.2018 PPA Bratislava 72.210,07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na cestnú komunikáciu
22.03.2018 Futbalový klub Liptovské Vlachy 3.300,- Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
14.03.2018 Tendernet s.r.o. Žilina 150,- Licenčná zmluva
13.03.2018 Jozef Blaško, Zuzana Tomová n/a Zmluvy 1-3/2018 o prenájmoch miest na pohrebiskách
12.03.2018 Confidence Partner s.r.o. Štúrovo n/a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo k projektu "Miestna komunikácia Vlachy"
26.02.2018 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva
20.02.2018 Ing. arch. Alica Dudová Stanová n/a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
29.01.2018 Mesto Liptovský Hrádok n/a Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018

 

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.