Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Školstvo v minulosti

Školstvo v minulosti
..

Deti z Vlách, Vlašiek, Krmeša a Vŕbia chodili väčšinou do rímsko-katolíckej školy v Liptovskej Mare. Ako farská škola bola jednou z najstarších v Liptove a existovala už v 16. storočí. Kazateľ Florián Duchoň bol v rokoch 1598 - 1599 zároveň aj rektorom tunajšej malej protestantskej školy.
Od začiatku bola budova školy v Liptovskej Mare drevená. Bola viackrát prestavovaná, až do roku 1825, keď cirkevná vrchnosť pre nevyhovujúce podmienky nariadila školu zbúrať a postaviť novú z pevného materiálu. Nová škola bola postavená v roku 1825 s finančným prispením patróna Banskobystrickej kapituly a s využitím práce miestnych farníkov.
Evanjelici z Vlách  navštevovali od 17. storočia evanjelickú školu v Paludzi.

Paludza sa postupne v priebehu prvej polovice
 17. storočia stala centrom náboženského aj vedeckého života v evanjelickom Liptove. Vyvrcholením tohto procesu bolo založenie cirkevnej školy s neskorším štatútom gymnázia v roku 1656. Po roku 1706 škola zanikla a evanjelici z Vlách opäť začali dávať svoje deti do rímsko-katolíckej školy v Liptovskej Mare. Po vzniku evanjelickej školy v Sokolčiach na začiatku 19. storočia chodili deti evanjelikov z Vlách do Sokolčov.
Za zmienku stojí informácia z generálneho schematizmu evanjelických cirkví a škôl v Uhorsku z roku 1838, ktorý uvádza, že evanjelici vo Vlachoch boli dcérocirkvou zboru v Paludzi a mali samostatnú evanjelickú školu. Aj v schematizme z roku 1852 sa spomína evanjelická škola vo Vlachoch. Samostatná škola zanikla vo Vlachoch niekedy v 60 - rokoch 19. storočia. 

Vo Vlachoch žilo v roku 1838 128 evanjelikov. Ich počet sa v nasledujúcom obdbí príliš nemenil. Krmeš, Vlašky a Vŕbie od konca 18. storočia patrili ku evanjelickej cirkvi v Partizánskej Ľupči.

Snahy o zriadenie samostatnej školy vo Vlachoch aj pre Vlašky a Krmeš sa začali už koncom 19. storočia. Aj napriek súhlasu nadriadených orgánov sa snahy obcí nestretli s úspechom pre neochotu predať pozemok pod stavbu školy od vtedajšieho najväčšieho vlastníka nehnuteľností vo Vlachoch – Dr. Petra Bohuša.

Dvojtriedna štátna ľudová škola bola vo Vlachoch zriadená až v roku 1925. Budova bola postavená podľa moderných požiadaviek s betónovými základmi z pálených tehál a sedlovou strechou pokrytou pálenou škridlou. Prízemná budova sa skladala z dvoch učební, chodby, šatne, dvojizbového bytu pre učiteľa – správcu s príslušenstvom a jednoizbového bytu pre druhého učiteľa. Budova bola vybavená sociálnymi zariadeniami, vykurovanie bolo lokálne. V budove nebol zavedený elektrický prúd ani voda. Náklady na prevádzku školy znášali obce Vlachy a Vlašky.

História základného školstva v obci Vlachy bola ukončená v roku 1972, keď vody priehrady Liptovská Mara zaplavili v roku 1975 13 obcí, /Vrbie, Demčiny, Sokolče, Liptovská Mara, Sestrč, Nižné a Vyšné Dechtáre, Liptovská Sielnica, Parížovce, Paludza, Ráztoky, Černice/. (In: P. Vítek:“Vlachy, čriepky z dejín obcí Vlachy, Vlašky, Krmeš a Vrbie“, Obec Vlachy, 2010, ISBN: 978-80-970525-2-2)
 

 
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.