Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Rozpočet, financie a majetok obce

Rozpočet, financie a majetok obce
..

ROK 2018

 

14.03.2018 Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 je súčasťou zápisnice OZ zo dňa 14.3.2018
10.01.2018 Rozpočet obce Vlachy na rok 2018 a roky 2019 - 2020, bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálky, sumár

  

ROK 2017

 

14.03.2018 Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10,11 sú súčasťou zápisnice OZ zo dňa 14.3.2018
13.12.2017 Rozpočtové opatrenie č. 7
15.11.2017 Rozpočtové opatrenie č. 6
20.09.2017 Rozpočtové opatrenie č. 5
16.08.2017 Rozpočtové opatrenie č. 4
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 3
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 2
28.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 1
28.06.2017 Hodnotiaca správa výdavky za rok 2016
28.06.2017 Hodnotiaca správy príjmy za rok 2016
28.06.2017 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2016
19.12.2016 Rozpočet obce Vlachy na rok 2017 a roky 2018-2019.pdf, pdf, pdf, pdf

 

ROK 2016

15.03.2017 Rozpočtové opatrenie č. 7
15.03.2017 Rozpočtové opatrenie č. 6
19.12.2016 Rozpočtové opatrenie č. 5
21.09.2016 Rozpočtové opatrenie č. 4
27.06.2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Vlachy
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 3
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 2
27.06.2016 Rozpočtové opatrenie č. 1
27.06.2016 Individuálna výročná správa obce Vlachy za rok 2015
27.06.2016 Hodnotiaca správa - príjmy za rok 2015
27.06.2016  Hodnotiaca správa - výdavky za rok 2015
27.06.2016 Záverečný účet obce Vlachy za rok 2015

 

ROK 2015

Rozpočtové opatrenie č. 6 .pdf
Rozpočet 2016-2018 .pdf,.pdf, .pdf, .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 5 .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 4 .pdf
Rozpočtové opatrenie zo dňa 16.9.2015 .pdf
Záverečný účet za rok 2014  .pdf .pdf
Rozpočtové opatrenie zo dňa 17.6.2015 .pdf
Programový rozpočet 2015-2017  
Bežný rozpočet   .pdf
Kapitálový rozpočet a finančné operácie .pdf
Sumár rozpočtu .pdf

ROK 2014

Rozpočtové opatrenie č.7 .pdf
Rozpočtové opatrenie č.6 .pdf
Monitorovacia správa k 30.6.2014-výdavky .pdf
Monitorovacia správa k 30.6.2014-príjmy .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 5 .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 4 .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 3 .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 2 .pdf
Rozpočtový harmonogram pre rozpočet 2015 .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 1 .pdf
Rozpočet 2014-2016 .pdf


 ROK 2013

Záverečný účet za rok 2013 .pdf
Hodnotiaca správa - príjmy .pdf
Hodnotiaca správa - výdaje .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 8 .pdf
Rozpočtové opatrenie č. 7  .pdf 
Rozpočtové opatrenie č. 6   .pdf 
Rozpočtové opatrenie č. 5   .pdf 
Rozpočtové opatrenie č. 4  .pdf 
Rozpočtové opatrenie č. 3  .pdf  
Rozpočtové opatrenie č. 2 .pdf 
Rozpočtové opatrenie č. 1 .pdf 


Rozpočet 2013-2015.xls

Monitorovacia správa k 30.6.2013 - príjmy.pdf

Monitorovacia správy k 30.6.2013 - výdavky.pdf  ROK 2012

Rozpočet -príjmy 2012.xls

Rozpočet -výdavky 2012.xls


Evidencia RO 2012.doc

Rozpočtové opatrenie č.1/2012.pdf

Rozpočtové opatrenie č.2/2012.pdf

Rozpočtové opatrenie č.3/2012.pdf

Rozpočtové opatrenie č.4/2012.pdf

Rozpočtové opatrenie č.5/2012.pdf

Rozpočtové opatrenie č.6/2012.pdf

Monitorovacia správa k 30.6.2012 - príjmy.pdf

Monitorovacia správa k 30.6.2012 - výdavky.pdf

Záverečný účet za rok 2012.pdf

Hodnotiaca správa - príjmy za rok 2012.pdf

Hodnotiaca správa - výdaje za rok 2012.pdf ROK 2011

Rozpočtové opatrenie 2011.pdf


ROK 2010

Rozpočet obce 2010.pdf

Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2010.pdf

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.