Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..

Obec Vlachy / Oznamy Evanjelický a.v. farský úrad

Oznamy Evanjelický a.v. farský úrad
..

 Aktuálne oznamy na : https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Partiz%C3%A1nska-%C4%BDup%C4%8Da-644215872347057/?fref=ts

 

Dátum    
11.01.2017 Oznam
Novoročná pastorálna návšteva kňaza v domácnostiach sa bude konať v nedeľu dňa 15.1.2017.
10.11.2016 Posviacka Lutherovho domu
Evanjelický cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči srdečne pozýva na slávnostnú posviacku dokončeného evanjelického penziónu - Lutherovho domu v Partizánskej Ľupči. Slávnosť sa začne v nedeľu 13. novembra 2016 o 10,00 hod. slávnostnými Službami Božími v evanjelickom chráme Božom v Partizánskej Ľupči za účasti dôstojného pána biskupa Slavomíra Sabola z Prešova a iných vzácnych hostí zo Slovenska i zo zahraničia. Autobus na posviacku do Partizánskej Ľupče bude odchádzať v nedeľu o 9,15 z Krmeša. V sobotu pred posviackou 12. novembra 2016 o 17,00 hod. bude v evanjelickom kostole v Partizánskej Ľupči prisluhovaná velebná sviatosť svätej Večere Pánovej. Evanjelický cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči srdečne na tieto podujatia všetkých pozýva.
25.09.2016 Slávnostné Služby Božie Celozborové slávnostné Služby Božie pri príležitosti Pamiatky posviacky ľupčianskeho evanjelického chrámu Božieho, 10.00 hod. 
24.09.2016 Ekumenické Služby Božie Evanjelický kostol Partizánska Ľupča, 11.00 hod. z príležitosti 10. Remeselníckeho jarmoku.
25.08.2016 Pohreb S hlbokým zármutkom oznamuje, že nás navždy opustila naša drahá spoluobčianka, pani Blaženka Hlavatá z Krmeša. Pohrebné obrady budú vo štvrtok 25. augusta 2016 o 14.00 hod. v Evanjelickej modlitebni v Krmeši. 
25.07.2016 Pozvánka na koncert Pozývame Vás na koncert z diel sláčikovej komornej hudby v nedeľu 14.8..2016 o 16.00 hod. v Evanjelickom kostole v Partizánskej Ľupči. Účinkuje: Komorný orchester slovenských učiteľov. 
29.06.2016 Pozvánka na organový koncert Pozývame Vás na organový koncert v sobotu 23.7.2016 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole v Partizánskej Ľupči. Účinkuje MUSICA TEMPORIS, organ: Marta Gáborová, soprán: Karin Loudová, Violončelo: Matej Tkáč. 
03.07.2016 Slávnostné Služby Božie 2. výročie posviacky evanjelickej modlitebne, 10.00 hod.
26.06.2016 Služby Božie Modlitebňa Krmeš, 13.00 hod.
21.03.2016 Služby Božie Služby Božie - Veľká noc r.2016.pdf
03.02.2016 Služby Božie Služby Božie - pôstne obdobie r. 2016.pdf

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Partizánska Ľupča 

Srdečne pozýva na

Evanjelické Služby Božie, 

ktoré sa konajú na území Cirkevného zboru na týchto miestach:

Dúbrava: v miestnom  evanjelickom chráme Vzkriesenia Pána, každú nedeľu a sviatok o 9,00 hod. Tretiu nedeľu v mesiaci býva v rámci Služieb Božích prisluhovaná velebná sviatosť  svätej  Večere  Pánovej.

Partizánska Ľupča: v miestnom evanjelickom chráme, každú nedeľu a sviatok o 11,00 hod. V prvú nedeľu v mesiaci býva v rámci Služieb Božích prisluhovaná velebná sviatosť  svätej  Večere  Pánovej.

Krmeš: striedavo s Potokom, každú druhú nedeľu v priestoroch evanjelickej modlitebne o 13,00 hod.

Potok: striedavo s Krmešom, každú druhú nedeľu v priestoroch kaplnky o 13,00 hod.

 

Detské Služby Božie

Partizánska Ľupča: každú nedeľu, okrem sviatkov na fare o 11,00 hod.

 

V prípade krstov, sobášov, pohrebov, pastorálnych rozhovorov, prisluhovania svätej Večere Pánovej v domácnosti alebo inej duchovno – pastierskej pomoci je vám k dispozícii:

Mgr. Ján Molčan

zborový farár                     
mobil: 0918 828 381Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.