Daň z nehnuteľnosti, daň za psa

V zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti povinný podať daňové priznanie do konca mesiaca január príslušného kalendárneho roka, ak došlo k zmene jeho majetkových pomerov v predchádzajúcom kalendárnom roku, rozhodujúci je stav k 1.1. nového kalendárneho roka. Daňové priznanie podáva nielen ten, kto nehnuteľnosť nadobudol, ale aj ten, kto nehnuteľnosť predal, resp. daroval (vtedy podáva čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti), to isté sa týka aj vlastníctva psa. K daňovému priznaniu prikladá doklad o vlastníctve (ak vlastníctvo ešte nie je zapísané v katastri nehnuteľnosti), resp. doklad o predaji, či darovaní nehnuteľnosti alebo rozhodnutie o dedičstve, v prípade dani za psa veterinárny preukaz k nahliadnutiu. Príslušné tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade a na webovej stránke obce, v časti tlačivá https://www.obecvlachy.sk/tlaciva/. Kto nedokáže uvedené tlačivo vyplniť sám, vyplní mu ho pracovníčka obecného úradu, je potrebné priniesť si len vyššie uvedené doklady.