Oznam detskej lekárky Ľubeľa

Ako prehlásiť dieťa do detskej ambulancie v Ľubeli

 

Máme veľkú radosť z toho, že od 1. septembra 2019 sa do priestorov detskej ambulancie v našej obci „vracia“ detská lekárka. MUDr. Miriam Tomová rada uvíta každé dieťa.             V súvislosti s vyžiadaním zdravotnej dokumentácie dieťaťa od súčasného všeobecného lekára pre deti a dorast je potrebné, aby rodičia detí, ktorí chcú prehlásiť svoje ratolesti do ambulancie v Ľubeli, vyplnili žiadosť, ktorá je v prílohe Ľubeľských novín a tiež dostupná na internetovej stránke obce (www.lubela.sk), a túto osobne alebo poštou doručili súčasnému detskému lekárovi svojho dieťaťa (aby dieťa odhlásil zo svojej ambulancie). Žiadosť je nevyhnutné pred jej odovzdaním lekárovi dať potvrdiť MUDr. Tomovej. Následne rodič ako zákonný zástupca dieťaťa podpíše s MUDr. Tomovou dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tieto nevyhnutné úkony je možné realizovať už v priebehu augusta 2019. Za účelom potvrdenia žiadosti môžu rodičia kontaktovať MUDr. Tomovú na telefónnom čísle 0903 059 196 alebo e-mailom na adresu: tomovamiriam77@gmail.com.

Chceme povzbudiť všetkých rodičov detí, aby neváhali prehlásiť svoje dieťa/deti do pediatrickej ambulancie v Ľubeli, a využili nielen výhody blízkosti ambulancie priamo v mieste ich bydliska a tiež v blízkosti Základnej školy s materskou školou (čo má obrovský význam najmä pri ochorení dieťaťa, keď nie je potrebný transport mimo Ľubele), ale aj optimálne zázemie v podobe lekárne, ktorá funguje v tej istej budove ako pediatrická ambulancia.

Žiadosť o zaslanie zdrav. dokumentácie detská lekárka