Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, vyhlasuje obecné zastupiteľstvo obce Vlachy voľbu hlavného kontrolóra dňa 26.11.2018 o 17,30 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva, s úväzkom 15% z platu, ktorý je v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu počtu obyvateľov obce k 31. Decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý je pre našu obec (608 obyvateľov) 1,28, t.j. 184,- Eur brutto. Nástup do zamestnania bude deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Termín podania prihlášky:
do 12.11.2018 do 12.00 hod.

(rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad)

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené min. úplné stredné vzdelanie
  • znalosť základných noriem samosprávy a podvojného účtovníctva
  • prax 3 rokov v kontrole alebo samospráve

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:

  • osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj /e-mail, telefón/
  • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis
  • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra
  • výpis z registra trestov, nie starší, ako 3 mesiace

Proces voľby hlavného kontrolóra:

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min.

Požadované doklady je potrebné doručiť, resp. zaslať na adresu Obec Vlachy, 032 13 Vlachy 126 v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce VLACHY – NEOTVÁRAŤ“ do 12.11.2018 do 12.00 hod.