Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Slobodný prístup k informáciám

Starosta obce – Róbert Klubica – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – zverejnenie

28.4.2020 – Rok 2019:

24.4.2021 – Rok 2020:

25.4.2022 – Rok 2021:

25.4.2023 – Rok 2022:

 

Zákon o informáciách

POSTUP PRI REALIZÁCII zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Obce Vlachy

Žiadateľom o sprístupnenie informácií je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá o informácie požiada na Obecnom úrade vo Vlachoch.

Žiadosť je možné podať:

 • písomne
 • ústne – prípadne potreby žiadateľ podpíše záznam o podaní žiadosti
 • telefonicky – 044/ 559 31 21
 • elektronickou poštou – info@obecvlachy.sk

Evidencia žiadostí musí obsahovať:

 • dátum podania, prijatia žiadosti
 • vyžiadanie informácií o navrhovanom spôsobe poskytovania informácií
 • výsledok vybavenia žiadosti
 • podanie opravného prostriedku

Správne podaná žiadosť musí obsahovať:

 • ktorej povinnej osobe je určená
 • kto ju podáva (meno a adresa žiadateľa)
 • ktorých informácií sa týka (uviesť konkrétne o akú informáciu má žiadateľ záujem)
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhne (nahliadnutie, ústna odpoveď písomná odpoveď a pod.)

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

 • ústne
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kopií
 • faxom, poštou
 • elektronickou poštou
 • nahliadnutím do spisu

Názov dokumentu Stiahnuť
Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií