Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Slobodný prístup k informáciám

Starosta obce – Róbert Klubica – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – zverejnenie

28.4.2020 – Rok 2019:

 

Zákon o informáciách

POSTUP PRI REALIZÁCII zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Obce Vlachy

Žiadateľom o sprístupnenie informácií je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá o informácie požiada na Obecnom úrade vo Vlachoch.

Žiadosť je možné podať:

  • písomne
  • ústne – prípadne potreby žiadateľ podpíše záznam o podaní žiadosti
  • telefonicky – 044/ 559 31 21
  • elektronickou poštou – info@obecvlachy.sk

Evidencia žiadostí musí obsahovať:

  • dátum podania, prijatia žiadosti
  • vyžiadanie informácií o navrhovanom spôsobe poskytovania informácií
  • výsledok vybavenia žiadosti
  • podanie opravného prostriedku

Správne podaná žiadosť musí obsahovať:

  • ktorej povinnej osobe je určená
  • kto ju podáva (meno a adresa žiadateľa)
  • ktorých informácií sa týka (uviesť konkrétne o akú informáciu má žiadateľ záujem)
  • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhne (nahliadnutie, ústna odpoveď písomná odpoveď a pod.)

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

  • ústne
  • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
  • sprístupnením kopií
  • faxom, poštou
  • elektronickou poštou
  • nahliadnutím do spisu

Názov dokumentu Stiahnuť
Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií