Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Slobodný prístup k informáciám

Miera úrovne vytriedenie komunálnych odpadov obce Vlachy 

Rok 2023 Úroveň vytriedeného odpadu 2023 ,

Výpočet úrovne vytriedenia odpadu obce Vlachy za rok 2023

Rok 2022  Úroveň vytriedeného odpadu 2022 

Rok 2021 Úroveň vytriedeného odpadu 2021

Rok 2020 Úroveň vytriedeného odpadu 2020

Rok 2019 Úroveň vytriedeného odpadu 2019

Starosta obce – Róbert Klubica – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – zverejnenie

28.4.2020 – Rok 2019: Majetkové priznanie 2020

24.4.2021 – Rok 2020:

25.4.2022 – Rok 2021:

25.4.2023 – Rok 2022:

1.4.2024 – Rok 2023 Majetkové priznanie Klubica za rok 2023

Zákon o informáciách

POSTUP PRI REALIZÁCII zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Obce Vlachy

Žiadateľom o sprístupnenie informácií je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá o informácie požiada na Obecnom úrade vo Vlachoch.

Žiadosť je možné podať:

 • písomne
 • ústne – prípadne potreby žiadateľ podpíše záznam o podaní žiadosti
 • telefonicky – 044/ 559 31 21
 • elektronickou poštou – info@obecvlachy.sk

Evidencia žiadostí musí obsahovať:

 • dátum podania, prijatia žiadosti
 • vyžiadanie informácií o navrhovanom spôsobe poskytovania informácií
 • výsledok vybavenia žiadosti
 • podanie opravného prostriedku

Správne podaná žiadosť musí obsahovať:

 • ktorej povinnej osobe je určená
 • kto ju podáva (meno a adresa žiadateľa)
 • ktorých informácií sa týka (uviesť konkrétne o akú informáciu má žiadateľ záujem)
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhne (nahliadnutie, ústna odpoveď písomná odpoveď a pod.)

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

 • ústne
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kopií
 • faxom, poštou
 • elektronickou poštou
 • nahliadnutím do spisu

Názov dokumentu Stiahnuť
Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií