Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo Názov dokumentu Stiahnuť
3/2023 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatku za rozvoj
2/2023 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
5/2022 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1/2022 O miestnom referende
1/2020 O dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody a zelene
3/2019 O podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti obce Vlachy
1/2019 O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Vlachy
1/2018 O Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vlachy Zverejnené v časti: samospráva-obecné zastupiteľstvo-územný plán
1/2017 O vodení a držaní psov na území obce Vlachy
1/2015 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy
4/2014 O záväzných častiach Územného plánu obce Vlachy
2/2012 O určení času predaja v obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Vlachy
1/2012 Trhový poriadok obce Vlachy
5/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce Vlachy
10/2010 O pravidlách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy
7/2010 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce