Všeobecne záväzné nariadenia

Typ Číslo Názov dokumentu Stiahnuť
VZN 2/2019 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
VZN 1/2019 O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Vlachy
VZN 1/2018 O Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vlachy Zverejnené v časti: samospráva-obecné zastupiteľstvo-územný plán
VZN 3/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2/2017 O podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti obce Vlachy
VZN 1/2017 O vodení a držaní psov na území obce Vlachy
VZN 3/2015 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlachy
VZN 2/2015 O miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálnoodpady a drobné stavebné odpady
VZN 1/2015 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy
VZN 4/2014 O záväzných častiach Územného plánu obce Vlachy
VZN 2/2012 O určení času predaja v obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Vlachy
VZN 1/2012 Trhový poriadok obce Vlachy
VZN 5/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce Vlachy
VZN 1/2011 O dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody na území obce Vlachy
VZN 10/2010 O pravidlách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy
VZN 7/2010 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce