Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Tlačivá

Názov dokumentu
Ohlásenie poplatkovej povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov za komunálne odpady
Daň za ubytovanie – oznámenie
Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad
Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre fyzické osoby a pre fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie
Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti a daň za psa – vznik, zmena, zánik
Poučenie na vyplnenie daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti a daň za psa
Objednávka na zhodnotenie odpadu
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu/pripojenia miestnej komunikácie na nehnuteľnosť
Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu
Žiadosť o predĺženie povolenia dokončenia stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť o povolenie vodnej stavby
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o výrub drevín
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Malý zdroj znečistenia ovzdušia – ku kolaudácii
Malý zdroj znečistenia ovzdušia – pred stavebným povolením
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Prehlásenie o majetku na účely sociálnej služby
Návrh na zrušenie trvalého pobytu občana