Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejné obstarávanie

Profil zadávateľa

Obec Vlachy je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávania

Obec Vlachy
Obecný úrad, Vlachy 126, 032 13 Vlašky
zastúpená: Róbert Klubica
IČO: 00315877
DIČ: 2020574897

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: SK53 5600 0000 0081 0710 5001

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vlachy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby, a to:

Zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom §65:

Uverejňovanie oznámení:

  1. Verejný obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť verejné obstarávanie uverejnením predbežného oznámenia.
  2. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle zadávať zákazku verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom, uzavrieť rámcovú dohodu alebo vytvoriť dynamický nákupný systém.
  3. Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 13, ods. 2, písm. m). Verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.

Zadávanie podlimitných zákaziek ň 65 úvodné ustanovenie:

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje:

  1. podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
  2. podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a).

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami § 117:

  1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

Výzvy obce Vlachy na predloženie cenových ponúk

Aktuálne výzvy

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
12.10.2020 Výzva na dodanie služieb – zimná údržba miestnych komunikácií v obci Vlachy na roky 2021-2022 UKONČENÉ
25.05.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Multifunkčné ihrisko Vlachy, m.č. Krmeš UKONČENÉ
25.03.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Územný plán, zmeny a doplnky č. 2 UKONČENÉ
29.10.2019 Výzva na dodanie služieb – zimná údržba miestnych komunikácií v obci Vlachy pre rok 2020 UKONČENÉ

Archív doterajších výziev

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
05.12.2017 Výzva na dodanie služieb:
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Vlachy 2018 – 2019
15.11.2017 Výzva na verejné obstarávanie k zákazke:
Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Vlachy
05.12.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Dodanie služieb na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Vlachy od 15.12.2016 do 31.12.2017
31.05.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Dodanie projektovej dokumentácie na riešenie rekonštrukcie existujúceho objektu kultúrneho domu č. 31, postaveného na parcele č. KN-C v k.ú. Vlašky
22.01.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Dodanie služby na výkon stavebného dozoru na stavbe „Miestna komunikácia Vlachy“
10.12.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2016
03.11.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Dodanie projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu v obci Vlachy. Projektové riešenie navrhne napojenie novej miestnej komunikácie s napojením na existujúcu komunikáciu, v telese novej MK sa bude nachádzať aj časť existujúcej komunikácie
24.02.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Projektová štúdia na vstup do areálu cintorína v m. č. Krmeš a Dom smútku
23.02.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Okenné výplne v materskej škole
20.02.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Rozšírenie verejného vodovodu „Vetva – A“