Verejné obstarávanie

Profil zadávateľa

Obec Vlachy je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávania

Obec Vlachy
Obecný úrad, Vlachy 126, 032 13 Vlašky
zastúpená: Róbert Klubica
IČO: 00315877
DIČ: 2020574897

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: SK53 5600 0000 0081 0710 5001

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vlachy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 citovaného zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník: www.uvo.gov.sk,
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník: www.uvo.gov.sk,
  3. zákazky s nízkymi hodnotami zverejňuje vo svojom profile, ak to okolnosti hospodárnosti a efektívnosti predmet obstarania umožňuje.

Výzvy obce Vlachy na predloženie cenových ponúk

Aktuálne výzvy

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
14.12.2017 Nie sú žiadne nové výzvy.

Archív doterajších výziev

Dátum Názov dokumentu Stiahnuť
05.12.2017 Výzva na dodanie služieb:
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Vlachy 2018 – 2019
15.11.2017 Výzva na verejné obstarávanie k zákazke:
Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Vlachy
05.12.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Dodanie služieb na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Vlachy od 15.12.2016 do 31.12.2017
31.05.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Dodanie projektovej dokumentácie na riešenie rekonštrukcie existujúceho objektu kultúrneho domu č. 31, postaveného na parcele č. KN-C v k.ú. Vlašky
22.01.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Dodanie služby na výkon stavebného dozoru na stavbe “Miestna komunikácia Vlachy”
10.12.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2016
03.11.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Dodanie projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu v obci Vlachy. Projektové riešenie navrhne napojenie novej miestnej komunikácie s napojením na existujúcu komunikáciu, v telese novej MK sa bude nachádzať aj časť existujúcej komunikácie
24.02.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Projektová štúdia na vstup do areálu cintorína v m. č. Krmeš a Dom smútku
23.02.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Okenné výplne v materskej škole
20.02.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky:
Rozšírenie verejného vodovodu “Vetva – A”