Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím zo dňa 1.2.2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25.mája 2019.

Informácia pre voliča

Určenie volebného okrsku a volebnej  miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím zo dňa 10.1.2019 vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, v prípade druhého kola na 30. marca 2019.

Informácia pre voliča

Obec Vlachy zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je: info@obecvlachy.sk

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa

V zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti povinný podať daňové priznanie do konca mesiaca január príslušného kalendárneho roka, ak došlo k zmene jeho majetkových pomerov v predchádzajúcom kalendárnom roku, rozhodujúci je stav k 1.1. nového kalendárneho roka. Daňové priznanie podáva nielen ten, kto nehnuteľnosť nadobudol, ale aj ten, kto nehnuteľnosť predal, resp. daroval (vtedy podáva čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti), to isté sa týka aj vlastníctva psa. K daňovému priznaniu prikladá doklad o vlastníctve (ak vlastníctvo ešte nie je zapísané v katastri nehnuteľnosti), resp. doklad o predaji, či darovaní nehnuteľnosti alebo rozhodnutie o dedičstve, v prípade dani za psa veterinárny preukaz k nahliadnutiu. Príslušné tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade a na webovej stránke obce, v časti tlačivá https://www.obecvlachy.sk/tlaciva/. Kto nedokáže uvedené tlačivo vyplniť sám, vyplní mu ho pracovníčka obecného úradu, je potrebné priniesť si len vyššie uvedené doklady.

Vlachanské noviny

Oznamujeme dopisovateľom Vlachanských novín, že uzávierka príspevkov do 1. čísla v roku 2019 je 15. marca 2019. Vlachanské noviny vyjdú pred Veľkou nocou.

Oznam skládky odpadu

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.
Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7 – 15 tej hod.

Postup pre občanov: Občan si z web stránky obce stiahne a vypíše tlačivo na zhodnotenie odpadu alebo príde na obecný úrad, kde tlačivo obdrží, následne ho pracovníčka obce, resp. starosta obce potvrdí a s takto vypísaným tlačivom pôjde odpad umiestniť na skládku. Uloženie odpadu bude fakturované obci a potom občan obci, priamo do pokladne, náklady na jeho uloženie preplatí. Cena za zhodnotenie odpadu je vo výške 39,- Eur/ 1 tona + DPH.

Tlačivo na zhodnotenie odpadu