Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Výluky 1.3.2024

Pre spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu dopravu bude na trati Liptovská Teplá – Výhybňa Paludza prebiehať úprava infraštruktúry. V dôsledku výlukových prác sa bude dňa 1.3.2024 na železničnej zastávke: Liptovské Vlachy v čase od 08:45 hod. do 13:00 hod. vystupovať a nastupovať do/z vlakov v smere do Liptovského Mikuláša na opačnej strane, vľavo v smere jazdy vlaku.

Voľby prezidenta SR – 2024

  1. Vyhlásenie volieb: Vyhlásenie volieb prezidenta SR
  2. Informácie pre voliča: Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
  3. Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti: určenie volebnej miestnosti
  4. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@obecvlachy.sk
  5. Zabezpečenie volieb prezidenta SR v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – 2024 – VP – Obec Vlachy

Oznam zberovej spoločnosti k vývozom odpadov od 1.1.2024

Vážení občania,
vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu, naše spoločnosti pristupujú od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín:
– tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc.
– separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach.
– separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno.
– separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.
V prípade že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu nebude nádoba alebo vrece vyvezená. Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu.
Dúfame, že týmito opatreniami budeme našu vzájomnú spoluprácu vylepšovať k vzájomnej spokojnosti.

V tejto súvislosti oznamuje obecný úrad občanom, že v prípade, ak mali doteraz zakúpené nádoby na komunálny odpad inej farby ako je čierna, alebo pozink, bude im táto nádoba ešte v terajšom zbere dňa 9.1.2024 vyvezená. Následne sa môžu zastaviť na obecnom úrade, kde im bude vydaná nálepka s oznamom KOMUNÁLNY ODPAD. Túto si nalepia na starú nádobu inej farby, aby zberová spoločnosť mala jasne definované o aký odpad sa jedná.

Upozornenie pre daňovníkov obce a platiteľov za komunálny odpad

Vážení občania, daňovníci,

Do 31. januára 2024 ste povinní podať daňové priznanie, ak:

  • ste nadobudli nehnuteľnosť (dom, byt, skolaudovanie domu, pozemok – orná pôda, záhrady, trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ak ste zmenili pozemok z iného na stavebný)- podáva sa daňové priznanie
  • ak ste predali, darovali nehnuteľnosť – podáva sa čiastkové priznanie
  • ak ste si zaobstarali psa – podáva sa daňové priznanie
  • ak pes bol utratený, či uhynul – podáva sa čiastkové priznanie
  • Okrem toho, ak žiadate o zákonom stanovenú úľavu, v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce, na platbu za komunálny odpad, je do toho istého termínu potrebné doniesť žiadosť o úľavu na platbu komunálneho odpadu a potrebné doklady, v žiadosti uvedené. 

Všetky potrebné tlačivá a pokyny nájdete na:  https://www.obecvlachy.sk/tlaciva/ alebo na obecnom úrade.

Žiadosť o parkovanie vozidiel mimo komunikácií

Žiadame obyvateľov obce, aby parkovali svoje motorové vozidlá na svojich pozemkoch a nie na obecných komunikáciách, a to celoročne, nielen v tomto období, kedy prebieha zimná údržba ciest a veľakrát parkovanie na ceste znemožňuje zabezpečiť odpratanie snehu v rozsahu, ako je potrebné na bezpečný prechod chodcov a vozidiel.
Za pochopenie ďakujeme.