Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Rekonštrukcia I/18

Obecný úrad oznamuje občanom, že dnešným dňom začala prebiehať rekonštrukcia cesty I. triedy číslo 18 , v smere od Ľubele až po obec Andice. Práce by mali byť ukončené v mesiaci október. Požiadame občanov o trpezlivosť pri predmetnej rekonštrukcii a zároveň odporúčame na cestu do Liptovského Mikuláša využívať diaľničné prepojenie cez obec Liptovský Michal, samozrejme po zakúpení diaľničnej známky.

Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vážení zákazníci, na základe Rozhodnutia číslo 0005/2023/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 25. 11. 2022 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 1. 2023 je cena  za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné)  1,0431€/m³ bez DPH  a 1,2517 €/m³  s DPH a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,5792 €/m³  bez DPH a 1,8950 €/m³ s DPH. Na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie novej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody. Rozhodnutie v úplnom znení nájdete na internetovej stránke www.lvsas.sk v aktualitách alebo v sekcii Pre zákazníkov po rozkliknutí: Cenníky/Cenové rozhodnutia.Rozhodnutie v tlačenej podobe sa nachádza na úradnej tabuli v sídle  Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš a v zákazníckom centre.

Informácia k umiestneniu Z-BOXu od firmy Packeta

Vážení občania. Na základe mnohých otázok ohľadom umiestnenia Z-Boxu od firmy Packeta v našej obci , by som Vám rád oznámil, že z našej strany bola žiadosť o umiestnenie podaná už 2x. Posledný krát v mesiaci Január tohto roku. Žiaľ momentálne podľa stratégie firmy umiestňujú predmetné Z-BOXy len v obciach od 1000 – 5000 obyvateľov. Na umiestnení a poskytnutí aspoň tohto druhu poštových služieb budeme ďalej pracovať.
(Dobrý deň, pán Starosta, máme veľkú radosť, že Vám záleží na dostupnosti služieb vo Vašej obci a chcete tak priniesť ľuďom komfort v poštových službách zavedením Z-BOXu od Packety. Našou ambíciou je strategicky rozmiestňovať Z-BOXy a byť čo najbližšie k našim zákazníkom/Vašim občanom. V rámci prvej fázy našej trojročnej stratégie plánujeme inštalovať výdajné boxy v obciach od 1000 do 5000 obyvateľov.
Z-box Sales Representative)

Daň za ubytovanie – upozornenie

Žiadame ubytovateľov v obci, ktorí do dnešného dňa nezaplatili daň za ubytovanie za celý rok 2021, aby tak urobili obratom, počas úradných hodín obecného úradu. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia je potrebné daň za ubytovanie uhradiť najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok a zároveň doniesť knihy ubytovaných ku kontrole.