Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Výkup papiera

Dňa 5.8.2020 (v stredu) sa uskutoční v našej obci výkup papiera firmou Ľupčianka s.r.o. za hygienické produkty. Vykupovať sa bude: Krmeš od 17.20 do 17.30 hod., Vlachy od 17.40 do 17.50 hod., Vlašky od 17.50 do 18.00 hod.

Terénne úpravy a návoz zeminy pred kaštieľom vo Vlachoch

Oznamujeme občanom, že od zajtra 29. júla 2020 sa na základe rozhodnutia Okresného úradu v Žiline, Odboru starostlivosti o životné prostredie, na základe platného stavebného povolenia, rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Žiline a súhlasu obce Vlachy začnú vykonávať povrchové úpravy pozemkov pred kaštieľom vo Vlachoch, kde sa začne navážať zemina. Prosíme rodičov maloletých detí, aby upozornili svoje deti na zvýšenú opatrnosť pri pohybe po cestných komunikáciách, prosíme aj o opatrnosť ostatných obyvateľov a návštevníkov našej obce.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informácia

Od 1.6.2020 prebieha elektronickou formou sčítanie domov a bytov, ktoré bude ukončené najneskôr do 12.2.2021. Informácie sa získavajú z dostupných zdrojov, akými sú preklopené údaje z posledného sčítania v roku 2011, z katastra nehnuteľností, či z daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti, ako aj v spolupráci so správcami bytov. Poverenou osobou na sčítanie domov a bytov v obci je Mgr. Dagmar Bruncková. Od 15.2.2021 do 31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov, a to formou samosčítania, tiež elektronicky, buď pomocou mobilov, na stránke www.slovensko.sk alebo s pomocou sčítacích komisárov u tých spoluobčanov, ktorí sa sami sčítať nedokážu. Podrobné údaje ohľadom sčítania obyvateľov budú ešte zverejnené a vyhlásené v miestnom rozhlase v dostatočnom predstihu. V zmysle platných právnych predpisov má každý občan povinnosť sa sčítať.

Oznam o výstavbe multifunkčného ihriska

Obecný úrad oznamuje občanom, že od dnešného dňa 15.6.2020, bude v miestnej časti Krmeš, pri bytovkách, prebiehať výstavba multifunkčného ihriska. Preto vás chceme požiadať o zhovievavosť a trpezlivosť pri tejto výstavbe a vecí s ňou súvisiacich, ale aj danie dôrazu na bezpečnosť, hlavne detí v okolí tejto stavby. Zároveň vás žiadame, aby ste svoje autá neparkovali v blízkosti tejto stavby. Táto výstavba by mala prebiehať zhruba do začiatku mesiaca august. Poprosíme aj deti , aby túto stavbu nenavštevovali a nehrali sa v jej blízkosti. Za porozumenie vopred ďakujeme.

Upozornenie Slovenskej správy ciest.

Vážení občania.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že akákoľvek činnosť v telese cesty a na telese cesty, ktorá je  v majetku ŽSK podlieha predchádzajúcemu vyjadreniu SC ŽSK –TSÚ Lipt. Mikuláš a zároveň povoleniu alebo rozhodnutiu Okresného úradu, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v L. Mikuláši bez ohľadu na vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona alebo iných predpisov!!! O zvláštnom užívaní cesty hovorí §8, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách. Ide o budovanie vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov, optických rozvodov, domových prípojok všetkých druhov inž. sietí, zriadení vjazdov od rodinných domov a iných nehnuteľností, protipovodňových opatrení, chodníkov pre peších, cyklochodníkov, verejných osvetlení, autobusových zastávok, a to aj mimo vozovku /v obciach zelené pásy v súbehu s cestou do vzdialenosti 5,0m od vozovky a cestné priekopy/, športových a kultúrnych podujatí, ťažbe dreva. Mimo zastavané územia platia ochranné pásme ciest nasledovne: cesty II. triedy – 25 m,  cesty III. triedy – 20 m.

Na akýkoľvek zásah do telesa cesty alebo na činnosť na ceste je teda potrebné:

Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§8, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/ 

Na zriadenie alebo úpravu vjazdu na cestu II. alebo III. triedy je teda potrebné:

  • Povolenie na zriadenie alebo úpravu vjazdu, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§3b, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

Na činnosť v ochrannom pásme cesty mimo súvisle zastavané územie je teda potrebné:

  • Povolenie na udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§11, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

Tieto podmienky neplatia len pre novostavby budované na základe stavebného povolenia, ale aj pre jestvujúce stavby a ostatné nehnuteľnosti.

V opačnom prípade sa ten, kto vykoná neoprávnený zásah do telesa cesty vystavuje sa uloženiu pokuty podľa § 22, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách.

S pozdravom

Správa ciest ŽSK

Technicko-správny úsek pre región Liptov

Pod Stráňami 4

031 01 Lipt. Mikuláš

Oznam o terénnych úpravách v miestnej časti Vlachy.

Obecný úrad oznamuje občanom, že od dnešného dňa 26.5.2020 budú do odvolania v miestnej časti Vlachy, v smere od kaštieľa až ku ceste na firmu Galia, prebiehať terénne úpravy súkromného pozemku, spojené s odkrytím zeminy, návozom zeminy a následne zakrytím pôvodnej vrstvy. Navážaná bude zemina z výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, skontrolovaná preukaznou skúškou o posúdení vhodnosti. Prosíme Vás preto o zhovievavosť pri prebiehajúcich prácach a o zvýšenú pozornosť v priestoroch obce, hlavne na obecných komunikáciách, pri navážaní zeminy nákladnými autami. V prípade znečistenia komunikácií, budú problémy riešené s majiteľmi pozemku okamžite. Ďakujeme za porozumenie.

Certifikát posúdenia vhodnosti zeminy