Verejná vyhláška


Detail oznámenia


Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.