Všeobecné aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím zo dňa 1.2.2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25.mája 2019.

Informácia pre voliča

Určenie volebného okrsku a volebnej  miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu

Obec Vlachy zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je: info@obecvlachy.sk

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím zo dňa 10.1.2019 vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, v prípade druhého kola na 30. marca 2019.

Informácia pre voliča

Obec Vlachy zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je: info@obecvlachy.sk

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Výsledky volieb v obci Vlachy 1. kolo:

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 518

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 291

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 291

Počet všetkých platných hlasov: 288

Počet platných hlasov, odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

Béla Bugár, Ing.  4

Zuzana Čaputová, Mgr. 106

Martin Daňo –

Štefan Harabin, JUDr. 48

Eduard Chmelár, doc., Mgr., PhD. 6

Marián Kotleba, Ing., Mgr 35

MIlan Krajniak, Bc 11

Józse Menyhárt, PaedDr., Phd. –

František Mikoško, RNDr. 12

Robert Mistrík, Dr., Ing. –

Maroš Šefčovič, JUDr.,Phd. 63

Róbert Švec, Mgr. –

Bohumila Tauchmannová, Ing. –

Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. –

Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 1

Výsledky volieb v obci Vlachy 2. kolo:

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 512

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 248

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 248

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 244

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

  1. Zuzana Čaputová – 123
  2. Maroš Šefčovič – 121

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa

V zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti povinný podať daňové priznanie do konca mesiaca január príslušného kalendárneho roka, ak došlo k zmene jeho majetkových pomerov v predchádzajúcom kalendárnom roku, rozhodujúci je stav k 1.1. nového kalendárneho roka. Daňové priznanie podáva nielen ten, kto nehnuteľnosť nadobudol, ale aj ten, kto nehnuteľnosť predal, resp. daroval (vtedy podáva čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti), to isté sa týka aj vlastníctva psa. K daňovému priznaniu prikladá doklad o vlastníctve (ak vlastníctvo ešte nie je zapísané v katastri nehnuteľnosti), resp. doklad o predaji, či darovaní nehnuteľnosti alebo rozhodnutie o dedičstve, v prípade dani za psa veterinárny preukaz k nahliadnutiu. Príslušné tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade a na webovej stránke obce, v časti tlačivá https://www.obecvlachy.sk/tlaciva/. Kto nedokáže uvedené tlačivo vyplniť sám, vyplní mu ho pracovníčka obecného úradu, je potrebné priniesť si len vyššie uvedené doklady.