Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné aktuality

Oznam obecného úradu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu dovolenky a návštevy lekárov bude obecný úrad zatvorený v utorok 13.6.2023 a v stredu 14.6.2023 od 11.30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Zber papiera pondelok 12.6.2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že v pondelok 12.6.2023 bude v našej obci prebiehať zber papiera. Žiadame občanov, aby si vrecia s papierom vyložili pred svoje brány najneskôr do 6.00 hod., pretože zvozovej spoločnosti začína o 6.00 hod. pracovná doba a pre papier môžu prísť  skoro ráno.

Nahlásenie chovu hydiny a iných vtákov – miestna časť Vlašky

Z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v lokalite Bešeňová, katastrálne územie Vlašky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš žiada všetkých občanov miestnej časti Vlašky, aby do štvrtka 8.6.2023 nahlásili na obecnom úrade Vlachy, všetky chovy hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

Zahlásiť ich môžete osobne alebo na t. č.: 044/5593121.

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT- NARIADENIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (ďalej len „RVPS Liptovský Mikuláš“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“)
n a r i a ď u j e

Fyzickým osobám:
Všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v infikovanom pásme vykonať nasledovné o p a t r e n i a
pri zistení a potvrdení choroby – vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov
držaných v zajatí, a to predovšetkým:
a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekcia rúk a pod.),
b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi); ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo,
c. voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
d. pokiaľ je to možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce (predovšetkým sťahovavé vodné) vtáctvo (tj. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu,
e. oznamovať na RVPS Liptovský Mikuláš (tel. 044/5523814, 0904131041) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií:
– pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
– pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
– týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
– akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí

O premiestňovaní hydiny, iných vtákov držaných v zajatí alebo ich produktov z infikovaného pásma vopred informovať RVPS Liptovský Mikuláš.

O d ô v o d n e n i e
Dňa 26. 5. 2023 bol na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Liptovský Mikuláš nahlásený nález uhynutých čajok smejivých na vodnej nádrži Bešeňová, GPS 49.0967358, 19.4641003 v katastrálnom území Vlašky obce Vlachy, okres Liptovský Mikuláš. Miesto nálezu uhynutých čajok smejivých bolo mimo obytnej zóny na brehu vodnej nádrže Bešeňová. Veterinárni inšpektori RVPS Liptovský Mikuláš prebrali vzorku uhynutých čajok smejivých od pracovníka Správy TANAPu a odoslali 2 ks na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len NRL).
Dňa 1. 6. 2023 o 10:00 informovalo NRL elektronicky o pozitívnom výsledku testovanej vzorky na vírus aviárnej influenzy subtypu H5N1 (č. protokolu 21249/2023) RVPS Liptovský Mikuláš. Typizáciou bol dňa 1. 6. 2023 potvrdený vysokopatogénny subtyp vírusu H5N1.
Na základe uvedeného RVPS Liptovský Mikuláš prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

 

Informácia ohľadom umiestnenia Z-BOXU od firmy Packeta

Vážení občania dovoľte mi, aby som Vás informoval ohľadom možnosti umiestnenia Z-Boxu od firmy Packeta v našej obci. Nová žiadosť, v poradí už tretia, bola podaná začiatkom mesiaca marec 2023. Na ňu nám žiaľ zas a znova prišla odmietavá odpoveď minulý piatok 5.5.2023. Situácia nás mrzí a novú žiadosť podáme zas a znovu v druhom polroku 2023.

Informácia k vývozu separovaného odpadu v obci.

Vážení občania. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že vývozy separovaného odpadu budú prebiehať podľa komodít v našej obci  nasledovne.

Plasty 1 x za mesiac

Papier 1 x za dva mesiace

Sklo 1 x za mesiac

Vývoz separovaného  odpadu občania a obec neplatí a ich vývoz je stanovený podľa množstva separovaného odpadu vyvezeného v našej obci za predchádzajúci rok. V letných mesiacoch ( júl – august), bude vývoz plastov  2 x za mesiac. Preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste doma pri separovaní odpadu, ale hlavne obyvatelia bytových domov a chát, tento odpad dôkladne pučili, nech nie sú 1000 l nádoby na stojiskách hneď o dva dni zaplnené a potom sa kladie odpad vedľa. Je to len a len naša vizitka, ako bude obec vyzerať. Platí to ako u plastov , tak aj u papiera. Krabice vyhodené vcelku a nepopučené, alebo nepotrhané, zaplnia nádoby len vzduchom. Zároveň Vás všetkých chceme upozorniť, že sa na stojiskách nachádzajú žlte malé plastové nádoby v objeme 240 l , ktoré sú zásadne určené len a len na vývoz oleja a tukov, ktoré sa do nich dávajú v plastových fľašiach. Nie ako tomu je napríklad aj dnes kde v jednej miestnej časti  sú vyhodené jablká a v druhej pre zmenu kožky zo zemiakov. Na nádobách je uvedené aký odpad tam patrí.

Vopred Všetkým ďakujeme za pochopenie.

Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vážení zákazníci, na základe Rozhodnutia číslo 0005/2023/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 25. 11. 2022 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 1. 2023 je cena  za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné)  1,0431€/m³ bez DPH  a 1,2517 €/m³  s DPH a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,5792 €/m³  bez DPH a 1,8950 €/m³ s DPH. Na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie novej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody. Rozhodnutie v úplnom znení nájdete na internetovej stránke www.lvsas.sk v aktualitách alebo v sekcii Pre zákazníkov po rozkliknutí: Cenníky/Cenové rozhodnutia.Rozhodnutie v tlačenej podobe sa nachádza na úradnej tabuli v sídle  Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš a v zákazníckom centre.

Informácia k umiestneniu Z-BOXu od firmy Packeta

Vážení občania. Na základe mnohých otázok ohľadom umiestnenia Z-Boxu od firmy Packeta v našej obci , by som Vám rád oznámil, že z našej strany bola žiadosť o umiestnenie podaná už 2x. Posledný krát v mesiaci Január tohto roku. Žiaľ momentálne podľa stratégie firmy umiestňujú predmetné Z-BOXy len v obciach od 1000 – 5000 obyvateľov. Na umiestnení a poskytnutí aspoň tohto druhu poštových služieb budeme ďalej pracovať.
(Dobrý deň, pán Starosta, máme veľkú radosť, že Vám záleží na dostupnosti služieb vo Vašej obci a chcete tak priniesť ľuďom komfort v poštových službách zavedením Z-BOXu od Packety. Našou ambíciou je strategicky rozmiestňovať Z-BOXy a byť čo najbližšie k našim zákazníkom/Vašim občanom. V rámci prvej fázy našej trojročnej stratégie plánujeme inštalovať výdajné boxy v obciach od 1000 do 5000 obyvateľov.
Z-box Sales Representative)