Všeobecné aktuality

Odpočet vodomerov

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš vykoná v dňoch 18.- 24.4 2019 ročný odpočet vodomerov v našej obci. Žiadame všetkých občanov, aby v uvedených dňoch sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých je umiestnený vodomer.

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na číslo telefónu: 044/ 54 37 754, 0918 400 334

Ponuka na nákup uhlia

Uhoľné sklady Liptovské Sliače oznamujú, že do konca mája 2019 prebieha jarná akcia na nákup uhlia. Cena za brikety je 15,80 Eur/meter. Uhlie je možné objednať na t.č. 0905 990 418.

Vývoz odpadu na zberný dvor Svätý Kríž- zmena

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.
Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7 – 15 tej hod.

Vzhľadom na problémy, vznikajúce pri spracovaní opotrebovaných pneumatík v Svätom Kríži, je zastavený ich odber s účinnosťou od 26.03.2019. Ak takéto pneumatiky budete mať treba ich odviesť do pneuservisov.

Postup pre občanov: Občan spolu s občianskym preukazom si pôjde odpad umiestniť na skládku. Uloženie odpadu bude fakturované priamo občanovi oproti hotovosti. Cena za zhodnotenie odpadu je vo výške 39,- Eur/ 1 tona + DPH.

Odpad v obci za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je : 23,50%

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového komunálneho odpadu na skládku odpadov je  10,-€/t.

Vo Vlachoch, dňa 28.2.2019