Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné aktuality

Očkovanie psov proti besnote

Oznamujeme majiteľom psov, že v pondelok 15.6.2020 v čase od 15.00 do 19.00 hod. bude v našej obci prebiehať povinná vakcinácia psov proti besnote. Vakcinácia je možná len u čipovaných psov (začipovanie doposiaľ nečipovaného psa bude možné aj priamo na mieste vakcinácie). Poplatok za vakcináciu proti besnote je 7 Eur. Poplatok za čipovanie a registráciu psov v centrálnom registri spoločenských zvierat je 15 Eur. V ponuke je aj vakcinácia kombinovanou vakcínou (psinka, parvoviróza, infekčná hepatitída, laryngotracheitída, parainfluenza, leptospiróza + besnota) za 15,- Eur. Komplexné odčervenie psov proti vnútorným parazitom je 1,5 Eura/10kg.

Žiadame majiteľov psov, aby všetky psy boli v sprievode dospelej osoby, majitelia psov musia mať počas vakcinácie ochranné rúška a musia dodržiavať rozostupy min. 2 metre od seba. V nevyhnutných prípadoch u ťažko ovládateľných psov a u psov dôchodcov bude, po telefonickom dohovore s veterinárnym lekárom na čísle 0949 494 967 (MVDr.Michal Barťák), umožnená aj individuálna vakcinácia psa priamo u majiteľa.

Vakcinácia bude prebiehať v jednotlivých častiach obce nasledovne:

15.00 – 15.45 hod. Vlašky (v okolí autobusovej zastávky)

16.00 – 16.45 hod. Vlachy (pri obecnom úrade)

17.00 – 19.00 hod. Krmeš (pri predajni COOP Jednoty)

 

Upozornenie Slovenskej správy ciest.

Vážení občania.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že akákoľvek činnosť v telese cesty a na telese cesty, ktorá je  v majetku ŽSK podlieha predchádzajúcemu vyjadreniu SC ŽSK –TSÚ Lipt. Mikuláš a zároveň povoleniu alebo rozhodnutiu Okresného úradu, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v L. Mikuláši bez ohľadu na vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona alebo iných predpisov!!! O zvláštnom užívaní cesty hovorí §8, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách. Ide o budovanie vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov, optických rozvodov, domových prípojok všetkých druhov inž. sietí, zriadení vjazdov od rodinných domov a iných nehnuteľností, protipovodňových opatrení, chodníkov pre peších, cyklochodníkov, verejných osvetlení, autobusových zastávok, a to aj mimo vozovku /v obciach zelené pásy v súbehu s cestou do vzdialenosti 5,0m od vozovky a cestné priekopy/, športových a kultúrnych podujatí, ťažbe dreva. Mimo zastavané územia platia ochranné pásme ciest nasledovne: cesty II. triedy – 25 m,  cesty III. triedy – 20 m.

Na akýkoľvek zásah do telesa cesty alebo na činnosť na ceste je teda potrebné:

Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§8, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/ 

Na zriadenie alebo úpravu vjazdu na cestu II. alebo III. triedy je teda potrebné:

  • Povolenie na zriadenie alebo úpravu vjazdu, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§3b, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

Na činnosť v ochrannom pásme cesty mimo súvisle zastavané územie je teda potrebné:

  • Povolenie na udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§11, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

Tieto podmienky neplatia len pre novostavby budované na základe stavebného povolenia, ale aj pre jestvujúce stavby a ostatné nehnuteľnosti.

V opačnom prípade sa ten, kto vykoná neoprávnený zásah do telesa cesty vystavuje sa uloženiu pokuty podľa § 22, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách.

S pozdravom

Správa ciest ŽSK

Technicko-správny úsek pre región Liptov

Pod Stráňami 4

031 01 Lipt. Mikuláš

Oznam o terénnych úpravách v miestnej časti Vlachy.

Obecný úrad oznamuje občanom, že od dnešného dňa 26.5.2020 budú do odvolania v miestnej časti Vlachy, v smere od kaštieľa až ku ceste na firmu Galia, prebiehať terénne úpravy súkromného pozemku, spojené s odkrytím zeminy, návozom zeminy a následne zakrytím pôvodnej vrstvy. Navážaná bude zemina z výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, skontrolovaná preukaznou skúškou o posúdení vhodnosti. Prosíme Vás preto o zhovievavosť pri prebiehajúcich prácach a o zvýšenú pozornosť v priestoroch obce, hlavne na obecných komunikáciách, pri navážaní zeminy nákladnými autami. V prípade znečistenia komunikácií, budú problémy riešené s majiteľmi pozemku okamžite. Ďakujeme za porozumenie.

Certifikát posúdenia vhodnosti zeminy

Ponuka uhoľných skladov

Uhoľné sklady v Ružomberku na Bystrickej ceste oproti čerpacej stanici Shell, vám oznamujú, že objednávky na uhlie, brikety, drevo a peletky môžete nahlasovať

u pána Targoša na novom tel.čísle 0907/ 674 081.